قانون مورفی

کمدی - 100 دقیقه

رامبد جوان

محمد شایسته


امیر جدیدی، امیر جعفری، هادی کاظمی، سروش صحت و رامبد جوان


سانس‌ها
* ورود اطفال به داخل سالن هاي سينما ممنوع است.
* مخاطبانی که به هر علت امکان استفاده از پله را ندارند، از سالن های 1 تا 5 استفاده نمایند.
تاریخ
فروخته شدقابل خرید
شنبه 1397/10/29
يکشنبه 1397/10/30