پردیس سینمایی چارسو

اجباری

اجتماعی -

سید حمیدرضا رفایی

رضا رخشان


امیرمهدی عزیزی - علیرضا استادی - رامین راستاد - حبیب الله خدامددی


سانس‌ها
* ورود اطفال به داخل سالن هاي سينما ممنوع است.
* مخاطبانی که به هر علت امکان استفاده از پله را ندارند، از سالن های 1 تا 5 استفاده نمایند.
تاریخ
فروخته شدقابل خرید